Tehnički pregledi

REFERENC LISTA

               Urađenih tehničkih pregleda poslovinih, stambenih i drugih objekata od  01.01.2013.

 

 • Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+P+3s, izgrađen na k.p. br. 4577/33

 K.O. Čajetina, investitora "VILA BELA RUŽA" d.o.o. Sremska Mitrovica.

 1. Tehnički pregled objekta Hram Svetog Kneza Lazara, izgrađen na k.p.br. 885/2 K.O.

 Ljubić, investitora Srpska pravoslavna crkva, Crkvena opština Čačak.

 1. Tehnički pregled stmbenog objekta spratnosti P+Pk, izgrađen u naseljenom mestu
 2. Zlatibor, na k.p. br. 4505/18 K.O. Čajetina, investitora Đurđević Miletić Ksenija iz
 3. Tehnički pregled stmbenog objekta spratnosti P+1, izgrađen na k.p. br. 5035/11 K.O.

 Čačak, investitor Vojinović Vukola iz Čačka.

 1. Tehnički pregled stmbenog objekta, koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p.
 2. 4547/2 K.O. Čajetina, investitor Branimir Babarogić iz Beograda
 3. Tehnički pregled stambnog objekta K3, spratnosti Su+Pr+Pk+galerija koji je izgrađen u

 naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4572/19 K.O. Čajetina, investitora "KALMAN"

 1. o.o. Iz Beograda
 2. Tehnički pregled stambnog objekta spratnosti Su+Pr+1+Pk, k izgrađen u naseljenom

 mestu Zlatibor, na k.p. br.4539/10 K.O. Čajetina, investitora Čumić Milija iz Beograda.

 1. Tehnički pregled Gasne stanice tehničkih gasova i razvodne mreže Azot-suoksida i

 acetilena u Majdanu u krugu preduzeća Pogon flotacije na k.p. br. 1123 K.O. Majdan,

 investitor Rudnik i flotacija "Rudnik" d.o.o. Iz Rudnika

 1. Tehnički pregled stambenog objekta  broj 1,koji je izgrađen u naseljenom mestu     Zlatibor, na parcela  4577/92 K.O.Čajetina, investitora Popović Srđana iz Valjeva
 2. Tehnički pregled objekta u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa „BAZENI“, na k.p. br. 4475/4 K.O. Čajetina,investitor Kićanović Dragan iz Beograda.
 3. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+1, koji je izgrađen na k.p. br. 6182/7 K.O. Čačak, investitora Milićević Milovana iz Čačka.
 4. Tehnički pregled porodičnogstambenog objekta, spratnosti Po+P+Pk, izgrađen na k.p. 818/4 K.O. Pakovraće, čiji su investitori Subotić Milivoje i Mira oboje iz Pakovraća.
 5. Tehnički pregled stambenog objekta koji je izgrđen na katastarskoj parceli broj 1245/44 K.O. Čajetina, investitora Tomić Đurđa iz Čajetine.
 6. Tehnički pregledu porodičnogstambenog objekta, spratnosti P+1+Pk, izgrađen na k.p. br. 6245/9 i 6244/13 obe u K.O. Čačak, čiji je investitori Nikola, Marija i Vesna Filipović svi iz Čačka.
 7. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br. 4577/82 K.O. Čajetina, investitora "TEIKOM" d.o.o. Iz Beograda.
 8. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta br.4 koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br. 4770/1 K.O. Čajetina, investitora O.O. "SPRINGS" iz Zlatibora.
 9. Tehnički pregled stambenog objekta koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br. 4577/684 K.O. Čajetina, čiji je investitor"Miros land"d.o.o. Zlatibor
 10. Tehnički pregledbunara i vodovoda, izgrađeni prema Rešenju o građevinskoj dozvoli br. 4-06-351-388 od 04.12.2013. godine, čiji je investitor  „DVOR-KOMERC“ d.o.o. Požega, Tometino plje bb.
 11. Tehnički pregled ObjekatArmirano-betonski boksovi za skladištenje materijala u majdanu u krugu preduzeća pogon flotacije na k.p.br.1123 K.O. Majdan, čiji je investitor RUDNIK I FLOTACIJA „RUDNIK“ D.O.O. iz Rudnika, ul. Miše Mihailovića br.2.
 12. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji priključnog vrelovoda za priključenje višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti P+3, na k.p. br. 1281/2 K.O. Čačak, čiji je investitorJKP „Čačak“  Čačak
 13. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta br.4. izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4577/129 K.O. Čajetina, investitora"UNIPROM JOVANOVIĆ" d.o.o. iz Paraćina
 14. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta br.3. izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4577/129 K.O. Čajetina, investitora"UNIPROM JOVANOVIĆ" d.o.o. iz Paraćina
 15. Tehnički pregled dela dograđenog hotela OLIMP u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa „BAZENI“, na k.p. br. 4475/4 K.O. Čajetina investitor „OLIMP“ D.O.O.hotelsko turističko preduzeće, ul. Slobode bb, Zlatibor
 16. Tehnički pregled stanice za snabdevanje gorivom i tečnim naftnim gasom (TNG) sa pratećim sadržajima “Preljina 2”, na k.p. broj 1555/1 K.O. Preljina, Čačak, investitorNaftna industrija Srbije A.D. Novi Sad, Narodnog Fronta 12.
 17. Tehnički pregled magacina – hala 5., izgrađen u krugu fabrike "Spektar" Gornji Milanovac, na k.p.br. 1382/2 K.O. Velereč, Gornji  Milanovac,investitor "Spektar" Gornji Milanovac.
 18. Tehnički pregled na rekonstrukciji i nadgradnji trećeg sprata i potkrovlja postojećeg višeporodičnog stambenog  objekta buduće spratnosti Po+P+3+Pk na k.p.br. 4712/2 K.O. Čačak, investitor Kovačević Ljiljana iz Čačka
 19. Tehnički pregled izvedenih radova na fekalnom kolektoru od naselja "17 NOU Divizije" do DUP-a "Ivice" u dužini od 1200 m., čiji je investitor  Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac.
 20. Tehnički pregled izvedenih radova na objektu, deo ulice Vuka Karadžića (od ulice Vojvode Milana do ulice Heroja Draževića) sa signalizacijom i instalacijama, na k.p.br. 690, 625/1, 625/2, 624, 626, 614/1, 643/1, 623 i 686/1 KO Gornji Milanovac,čiji je investitor  Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac.
 21. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Siu+P+3, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4577/33 K.O. Čajetina, invetitora "VILA BELA RUŽA" d.o.o. Sremska Mitrovica.
 22. Tehnički pregled poslovnog objekta,  "Interex" u Preljini, označen kao zgrada broj 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 1305 K.O. Preljina, na kat.parc. broj 1596/6 K.O. Preljina, čiji je investitor  EUROPEAN RETAIL COMPANY DOO BEOGRAD, Njegoševa 48.
 23. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji postrojenja za tečni naftni gas (TNG) u okviru lokacije postojeće benzinske stanice “Mčajevci”, na k.p. broj 1244/1 K.O. Mrčajevci - Čačak, čiji je investitor Naftna industrija Srbije A.D. Novi Sad, Narodnog Fronta 12.
 24. Tehnički pregled poslovno-stambenog objekta spratnosti Po+P+1+Pk, na k.p. br. 731 K.O. Čačak,investitor Miroslav Bojićiz Čačka.
 25. Tehnički pregled porodičnog stambenog objekta spratnosti Po+P+Pk, na k.p. br. 503 K.O. Čačak, čiji su investitori Ćirović Bojan i Ćirović Jelisaveta iz Čačka.
 26. Tehnički pregled dva stambena objekta izgrađena na k.p. br. 4481/23 K.O. Čajetiina, investitor "Zelengora" d.o.o. Iz Užica.
 27. Tehnički pregled poslovnog objekta – perionica za automobile na k.p. br. 207/1 K.O. Čačak, investitor "ZORPEKS KARGO" d.o.o. Čačak.     
 28. Tehnički pregled šestosedne žičare na Torniku,koja je  izgrađena u naseljenom mestu Ribnica,  na katastarskim parcelama  br. 3082/17, 3082/18, 3082/20, 3082/22, 3082/24, 3082/26, 2082/28, 3082/31, 3082/32, 3082/33, 3082/34, 3079/5 i 3079/6 sve KO Jablanica i 550/13, 550/14, 550/15, 550/16 i 550/17  sve KO Dobroselica,  investitora JP „Skijalište Srbije“ iz Beograda, ulica Milutina Milankovića broj 9,
 29. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+2sprata, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4577/115 K.O. Čajetina, investitora"UNIPROM JOVANOVIĆ" d.o.o. iz Paraćina.
 30. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+2sprata, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4577/115 K.O. Čajetina, investitora VIP CASA INVEST d.o.o. Beograd
 31. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Po+Pr+2sprata, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4577/666 K.O. Čajetina,investitora Pavlović Bobana i drugih iz Čačka.
 32. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+P+1S+Pk, koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4537/9 K.O. Čajetina, investitora„EOL INVEST“ d.o.o. Beograd.
 33. Tehnički pregled boba na šinama i montažnog  objekta za skladištenje bob kabina u ski centru Tornik, koji je izgrađen na k.p.br. 3079/1, 3082/12, 3082/26 i 3082/30 sve u K.O. Jablanica, investitora JP Skijalište Srbije Beograd
 34. Tehnički pregled  stambenog objekta koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4523/169 K.O. Čajetina,investitor Ćirović Duška iz Čačka.
 35. Tehnički pregled  stambenog objekta koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4615/40 K.O. Čajetina,investitor Milorad Janković iz Čačka.
 36. Tehnički pregled postrojenja za tečni naftni gas (TNG) u okviru lokacije postojeće benzinske stanice „Mrčajevci“ (pozemni rezervoar za TNG, pretakalište za TNG, razvod TNG-a od rezervoara do prodajnog automata) na k.p. 1244/1 K.O. Mrčajevci u Mrčajevcima čiji je investitor NIS A.D. Novi Sad.
 37. Tehnički pregled rekonstrukcije i adaptacije višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Pk1+Pk2 na k.p. br. 1622 K.O. Čačakj u Čačku,investitor Ćirković Vladan iz Čačka.  
 38. Tehnički pregleddograđenog dela poslovnog objekta-hotela “Zlatibor”, na kat.parceli broj 4572/26 K.O. Čajetina,  investitora "Mona hotel management" d.o.o iz Beograda, ul. Cara Uroša br.62-64 i preduzeća "Mona" iz Beograd
 39. Tehnički pregled poslovnog objekta- GARNI HOTELA,  koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4577/101 K.O. Čajetina, investitora "SAM" d.o.o. -  Beograd
 40. Tehnički pregled objekta sistema vodosnabdevanja za potrebe osnežavanja SKI CENTRA TORNIK, investitora "Skijalište Srbije" Beograd
 41. Tehnički pregled stambnog objekta, koji je izgrađen na Zlatiboru, na k.p. br. 4572/19 K.O. Čajetina, investitora"KALMAN" d.o.o. Beograd
 42. Tehnički pregled stambenih objekata: Konak br. 11 i Konak br. 12, izgrađeni na k.p.br. 4586/14 K.O. Čajetina, investiotora "Zlatiborski konaci" d.o.o. Pećinci
 43. Tehnički pregled stambenih objekata: Konak br. 13 i Konak br. 14, izgrađeni na k.p.br. 4586/14 K.O. Čajetina, investiotora "Zlatiborski konaci"o.o. Pećinci.
 44. Tehnički pregled dela objekta – poslovni prostor u prizemlju, investitora "Vojvođanske banke"d. Iz Novog Sada, izgrađen u naseljenom mestu Čajetina, na k.p. br. 16/1 K.O. Čajetina.
 45. Tehnički prijem  stambeno  poslovnog objekta spratnosti Po+Pr+galerija+3 sprata, na   k.p. br. 4615/41 K.O. Čajetina, investitor Tomić Đurđe iz Čajetine
 46. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+1+Pk, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br. 4574/11 K.O. Čajetina, investitora Džuveleković Mladena i Bojana iz Beograda.
 47. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+2, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br. 4577/265 K.O. Čajetina, investitora"TEIKOM" d.o.o.  Beograd
 48. Tehnički pregled poslovnog objekta "B" I faza, prizemne spratnosti izgrađen na k.p. br. 6084/1 K.O. Čačak, Investitora SHOP.1 d.o.o - Beograd
 49. Tehnički pregled poslovnog objekta "A" II faza, prizemne spratnosti izgrađen na k.p. br. 6084/1 K.O. Čačak, Investitora SHOP.1 d.o.o – Beograd
 50. Tehnički pregled  objekta br.2 Transformatorska stanica MBTS 10/0.42 kV/kV "Nova" snage 2x630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, na k.p. br. 6084/1 K.O. Čačak, InvestitoraSHOP.1 d.o.o – Beograd
 51. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Pr+3sprata izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4577/581 K.O. Čajetina, investitor "NAPREDAK" iz Kragujevca, ul. Kralja Aleksandra I.
 52. Tehnički pregled stambenog objekta br.1.spratnosti Su+Pr+4, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p.br. 4577/200 K.O. Čajetina, investitora Perišić Srđana iz Beograda.
 53. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+2, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4577/83 K.O. Čajetina, investitora "Baskija" d.o.o. Čačak, Bečanj.
 54. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Po+Pr+Pk, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 45251/5/200 K.O. Čajetina, investitora Stefanović Predragai Perica Dragane oboje iz Beograda.
 55. Tehnički pregled stambenog objekta br.1.spratnosti Pr+2 izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4615/39 K.O. Čajetina, investitora Terzić Predraga i Sandre Nšić oboje iz Zlatibora.
 56. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Po+P+1, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 1345/3 K.O. Čajetina, investitora Svetlane Smiljanski iz Beograda, ul. Majke Jevrosime br.20.
 57. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Pr+3sprata+Pk, izgrađen u naseljenom mestu Čajetina, na k.p. br. 1224/72 K.O. Čajetina, investitora ESENTICO BOKI D.O.O. IZ ČAJETINE.
 58. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta spratnosti Su+Pr+I+II, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4577/523 K.O. Čajetina, investitora "UNIPROM JOVANOVIĆ" d.o.o. iz Paraćina
 59. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+3+Pk, izgrađen na k.p. br. 2715/1 K.O. Sremska Mitrovicainvetitora "BELA RUŽA GRAĐEVINA" d.o.o. Sremska Mitrovica.
 60. Tehnički preglled dogradnje stanice za snabdevanje gorivom za potrebe uslužnih delatnosti i adaptacija poslojećeg poslovnog prostora, izgrađen na k.p.br. 1625, 1624/1 i 1624/2 K.O. Lučani, investitora"ANTOVIĆ PETROL" d.o.o. Lučani.
 61. Tehnički pregled stambenog objekta izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br.4577/172 K.O. Čajetina, investitora R. LANCONI 79 ZLATIBOR
 62. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+2, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4559/4 K.O. Čajetina, investitora Radnja za ugostiteljstvo i promet nekretnina"FAMA" – Zlatibor.
 63. Tehnički pregled višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Su+P+2 u naseljenom mestu Zlatibor,  na k.p. br. 4577/543 K.O. Čajetina, investitor UNI LINE Sevojno
 64. Tehnički pregled poslovnog objekta (servis hidrauličnih uređaja) prizemne spratnosti sa delimičnom galerijom na k.p. br. 620/2 K.O. Vranići,investitor "MIKRON" Vranići – Čačak
 65. Tehnički  prijema objekta; DEPO SA KONZERVATORSKIM RADIONICAMA u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu, na k.p. br.1223/2 K.O. Sirogojno,investitor Muzeju na otvorenom „Staro selo“ Ustanova kulture od nacionalnog značaja Sirogojno
 66. Tehnički pregled I prijem stambenog objekta spratnosti Po+P+3 (17 stanova I 9 garaža), izgrađen na k.p. br. 1813 K.O. Čačak, ul. Kursulina br.3, investitor „Hidrogradnja-promet“ d.o.o. Čačak.
 67. Tehnički pregled dela  hotela u okviru sportsko-rekreativnog centra „BAZENI“, na k.p. br. 4475/4 K.O. Čajetina, Hotelsko turističko preduzeće “OLIMP” D.O.O. -  ZLATIBOR

      Slobode bb.

 1. Tehnički pregled i prijem industrijskog objekta – proizvodna hala, koja je izgrađena u kompleksu preduzeća "Spektar" d.o.o.  Gornji Milanovac, na k.p. br. 1382/2 K.O. Velereč, "Spektar" d.o.o.  Gornji Milanovac
 2. Tehnički pregled objekta za koji je urađena rekonstrukcija sa promenom namene na k.p. br. 53/3 K.O. Konjevići, investitor „Vapeks“ d.o.o. Konjevići – Čačak.
 3. Tehnički pregled  Hale za proizvodnju stiropora objekta br.1 približne površine 1800 m2, na k.p. br.1275 K.O.Lučani u okviru predueća “MAXIMA” DOO – Lučani
 4. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti P+3, koji je   izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4440/3 K.O. Čajetina, investitor Marko Slović PR Zanatska radnja "SI-GRADNJA" Zlatibor, Čolovića brdo br.26
 5. Tehnički prijem poslovnog objekta  spratnosti Pr+Pk, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4615/16 K.O. Čajetina,investitor Bondžulić Obradin iz Šljivovice Čajetina
 6. Tehnički prijem i izrada energetskog pasoša, stambenog objekta spratnosti P+2+Pk, koji je   izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4440/4 K.O. Čajetina,investitor Marko Slović PR Zanatska radnja "SI-GRADNJA" Zlatibor, Čolovića brdo br.26
 7. Tehnički pregled i prijem stambeno-posovnog objekta gabarita 23,80x13,30 m.,  spratnosti P – P+1,   na k.p. br. 1917/5 K.O. Ljubić, investitor  Milan Tomasović PR Samostalna zanatska radnja autoservis “TOMAS” Stara Pruga bb. Ljubić – Čačak
 8. Tehnički pregled stambene  zgrade spratnosti Su+Pr+1+Pk , koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br. 4577/305 K.O. Čajetina, investitor "EOL  INVEST"

D.O.O. Beograd.

 1. Tehnički pregled izvedenih radova na dograđenom aneksu PU "Sunce"u Gornjem Milanovcu, investitor Opština Gornji Milanovac
 2. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+2, izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4572/30 K.O. Čajetina, investitor MD INŽENJERING SU d.o.o. Subotica,Sonje Marinković 49.
 3. Tehnički pregled  objekta na kome je izvršena rekonstrukcije i promena namene dela stambeno poslovnog objekta uz izvođenje građevinskih radova, koji je izgrađen na k.p br. 1228/17 i 1228/18 obe u K.O. Čajetina, investitor “MARKING” D.O.O. UŽICE.
 4. Tehnički prijem stambeng objekta izgrađenog na k.p. 4445/60 KO Čajetin, investitor PREDRAG TOMIĆ PR G.T.P.R.“TOMIĆ”  ČAJETINA
 5. Tehnički pregled poslovnog objekta spratnosti Pr+1, koji je izgrađen u naseljenom mestu Čajetina, na k.p.br. 1230/8 K.O. Čajetina, investitor Privredno društvo “IKONIĆ” d.o.o.

     Čajetina, Ćaldov put bb.

 1. Tehničkipregled  izgrađenog komercijalnog objekta, na k.p.broj 1596/6  K.O. Preljina u Preljini, investitor  „AMAN“ D.O.O. BEOGRAD, Surčin, Vinogradska br. 52a,
 2. Tehnički pregled dogradnje stana broj 31, zatvaranjem dela terse radi dobijanja novog stambenog prostora na sedmom spratu I pretvaranje zajedničke prostorije  u stambeni prostor (tri stambene  jedinice) na potkrovnoj etaži st.objekta spratnosti Po+P+7+Pk, na k.p. br. 3940 K.O. Čačak, investitor Radisavčević Ljubo iz Čačka.
 3. Tehnički pregled porodičnog stambenog objekta  br. 1, spratnosti Su+Pr+1+Pk, na k.p. br.811/1 K.O. Ljubić, investitor Mito Petrović iz Čačka
 4. Tehnički pregled pomoćnog fudbalskog terena sa pratećim prostorima, izgrađen na k.p.br. 40306/2 K.O. Gornji Milanovac, investitor FK “METALAC” Gornji Milanovac
 5. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti Su+Pr+1+Pk1+Pk2, u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4574/4  K.O. Čajetina,investitor “DDS SISTEM” D.O.O.  NOVI SAD,  Branka Ćopića 203
 6. Tehnički pregled stambenog objekta spratnosti P+1, na k.p. br.4995/1 K.O. Čačak, investitor Danilović Milan iz  Čačka, Miloša Obilića  42/21
 7. Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji stambene zgrade sa dva stana, spratnosti Po+P+1+Pk, na k.p. br.661/2 K.O. Čačak, investitor Pavlović Draginja iz Čačka
 8. Tehnički pregled objekta rekonstrukcija I dogradnja stambenog objekta spratnosti, suteren + prizemlje +sprat + potkrovlje, koji se nalazi u naseljenom mestu Zlatibor na k.p. br.4578/160 K.O. Čajetina, investitor Preduzeće za trgovinu, turizam i saobraćaj

           MONIX d.o.o. Beograd, Durmitorska 6-8

 1. Tehnički pregled objekta; Kompresorska  stanica, koja je izgrađena u kompleksu preduzeća "Spektar" d.o.o. Gornji Milanovac, investitor "Spektar" d.o.o. Gornji Milanovac
 2. Tehnički pregled stambeno-poslovnog objekta spratnosti П+6, na k.p. br.1904/1 K.O.Čačak, investitor DANILOVIĆ FAMILY INVEST D.O.O. ČAČAK, Svetog Save 35
 3. Tehnički pregled apartmanskog objekta spratnosti Po+P+3+Pk, izgrađenog na k.p. br. 5787 K.O. Sokobanja,investitor “BASKIJA” d.o.o. Bečanj, Čačak
 4. Tehnički pregled stambenog objekta izgrađenog na k.p.br. 4577/40 KO Čajetina investitor PREDRAG TOMIĆ PR G.T.P.R.“TOMIĆ”  ČAJETINA
 5. Tehnički pregled  i izrada energetskog pasoša za stambeni objekat  spratnosti Su+Pr+Pk, koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor,  na k.p.br.4546/7 K.O. Čajetina, investitor Nataša Dobrilović, Beograd
 6. Tehnički pregled stambenog objekta, spratnosti Su+P+2sprata koji je izgrađen u naseljenom mestu Zlatibor, na k.p. br. 4577/192 K.O. Čajetina,investitor "EOL INVEST" d.o.o. Beograd.
 7. Tehnički pregled  stambeno-poslovnog objekta spratnosti Su+Pr+4 sprata (sa tehničkim pregledom sa aspekta protiv požarne zaštite) izgrađen u naseljenom  mestu Zlatibor na k.p.br. 4607/31 K.O. Čajetina, investitor “Trend centar gradnja” d.o.o. Petrovac na Mlavi
 8. Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji dela postojećeg poslovnog objekta spratnosti P+3, na k.p. br. 826/1 K.O. Čačak INEKS, i to na drugom spratu formira se prostorija za smeštaj IT opreme – server sale, investitor “Aristokrat del” d.o.o. Čačak.
 9. Tehnički pregled  poslovnog objekta (sa tehničkim pregledom sa aspekta protiv požarne zaštite) koji je  izgrađen  u naseljenom mestu Sušica na k.p.br. 1045/31 K.O. Branešci,investitor KRSTA PJEVIĆ PR. GRAĐEVINSKA  RADNJA „PJEVIĆ” IZ ZLATIBORA, Obudovica bb.

 

           Napomena: Ovom referenc listom nisu obuhvaćeni mnogi drugi tehnički pregledi (porodičnih stambenih objekata, stambenih zgrada, hala, magacina, poslovnih objekata itd.)

 

U Čačku, 01.10.2018.                                                                                                             DIREKTOR

                                                                                                                                        Snežana Azanjac-Jovanović